Vidste du at norske JJ Horses bl.a. er Norges største avlsstation? Did you know that Norwegian JJ Horses among other is Norway´s biggest breeding station? (UK VERSION BELOW)

Ole Jørgen Jørgentved og Ole-Marius Johnson - photo credit: Ridehesten/Thomas Bach Jensen. 

Ole Jørgen Jørgentved og Ole-Marius Johnson - photo credit: Ridehesten/Thomas Bach Jensen. 

JJ Horses kommer man ofte forbi hvis man følger med på bl.a. Facebook, men bestemt også når man ser resultatlister fra både stævner og kåringspladser. 

Men hvor godt kender vi egentlig JJ Horses som drives fra Jørgentvedt Gård i det smukke norske Mysen, som er beliggende ca. 1,5 times kørsel fra Gardermoen lufthavnen i Oslo. 

H2R har fanget Ole Jørgen til lidt fakta om "butikken", og ikke mindst de flotte resultater over årene. 

Ole Jørgen fortæller: 

"Virksomheden JJ Horses er opdræt af dressurheste (primært), og samtidig er det Norges største avlsstation.

JJ Horses er drevet og oparbejdet systematisk over 20 år. JJ Horses ejes og drives af Ole-Marius Johnson og jeg selv Ole Jørgen Jørgentvedt. Jeg er praktiserende hestedyrlæge."

Egen avl - fundamentet er tre Midt-West hopper

"Tilbage i 1983 avlede jeg på en svensk importeret hoppe. Siden har avlen været med Dansk Varmblods hopper, med stort isæt af tysk blod. Fundamentet i vores avl i dag kan tilskrives 3 hopper fra stutteri Midt-West hoppestammen, som vi importerede til Norge og begyndte at avle med fra 1998. Hopperne var efter henholdsvis Donnerhall (født 1993), Davignon (født 1996) og Caprimond (født 1992)  - og alle 3 er gennem deres avlskarriere udnævnt til elitehopper, Donnerhall hoppen og Davignon hoppen i Dansk Varmblod og Caprimond hoppen i Norsk Varmblod. Af de 3 hopper, har vi desværre kun 1 tilbage, nemlig Davignon-hoppen født i 1996. Hun er blandt andet mor til Guldmedaljehoppen JJ Filippa (e. Fúrstenball) og venter i år igen føl efter Fürstenball. Formegentlig bliver det hoppens sidste føl, og med hende lukker vi et kapitel i vores avlshistorik. Men som tidligere nævnt er hele vores avlsmateriale i dag jo med rødder i de oprindelige 3 hopper, gennem 1. 2. og 3 generations hopper som der nu avles på. De 3 hopper og afkom fra dem har givet flere vinderføl, medaljehopper, 2 kårede hingste og en nordisk juniormester i dressur.  (JJ Rocco / Nanna Merrald). 

Det væsentligste fokus hos JJ Horses er salg af heste, og de afkom vi laver bliver oftest solgt som føl eller ungheste. Mange af hestene sælges her i Norge, men vi har kunder fra hele Norden, samt Tyskland, England, USA og Australien.

Udover egen avl har vi også indimellem indkøbt kvalitetsføl og ungheste på auktioner i Danmark og Tyskland. Vi synes vi specielt har vært "heldige" med købene vi har gjort ved DV´s Elite auktioner, et kvalitetsstempel som vi ser det. Vi har totalt købt 5 føl på DV´s eliteføl auktioner, og det har resulteret i 3 kårede hingste, 1 RDH hoppe og hingstemor, og 1 UVM deltager. I 2008 købte vi i kompaniskab med Karen Helene Gjerde, en præmiehingst fra auktionen i Hannover. Den fik navnet JJ RayBan (e. Rascalino), og blev kåret i Norge, Danmark og Sverige det efterfølgende år. I Sverige blev JJ RayBan materialprøvevinder, championatsvinder – og senere solgt til via Jan Brink til Hannell Dressage.

Vi har tidligere i flere år haft uddannelse af heste knyttet til JJ Horses med ansatte beridere og tilridnings tilbud til vores kunder. Den del er vi stoppet med, da vi har vores tid er mere end velbesat med vores egen avl og avlsstation. Vi har et rigtig godt samarbejde med Noagård på Sjælland (Jan Møller Christensen og Sophie Christensen), hvor vi sender vores heste i tilridning og uddannelse. Et samarbejde som vi er meget tilfredse med, og som fungerer super godt!    

I 2018 året venter vi 9 dressur føl på følgende hopper:

 • JJ Diez Colibri (e. Don Romantic/Caprimond) / Secret
 • JJ Dolce Gabbana (e. Deemster/Riccione) / Secret
 • JJ Donna Summer (e. Don Schufro / Sandro Hit) / Franklin
 • JJ Jackie O. (e. Jazz / Lauries Crusador xx) / Springbank II
 • JJ Saga ( e. Sandro Hit / Donnerhall ) / Springbank II
 • JJ Farah Diba (e. Furstenball / Davignon) / Revolution
 • Feine Freia V. ( e. De Niro /Feiner Stern) / Revolution
 • Heidenberg Roma (e. Romanov / Zuidhorn)  / Valverde
 • Midt-West Silke (e. Davignon/ Mago xx) / Fürstenball

Derudover har vi 2 springhopper i kompaniskab med den norske springrytter Dag Ove Kingsrød  (Kingsland and Kingsrød Trading). Her venter vi føl efter Cornet Obolensky og Diarado.

Ialt 11 føl i 2018."

Avlsstation

"Antal mæssigt er vi Norges største avlsstation. Vi inseminerer ca. 400 hopper årligt. 50% rideheste og 50% travere. Ca. halvdelen af hopperne insemineres med frost sæd, og vi står for import af både frisk sæd og frossen sæd fra hele Europa. Vi formidler sæd fra førende avlsstationer i Sverige, Danmark, Tyskland og Holland. I Norge insemineres hoppen ofte hjemme hos hoppeejeren, da der ofte er lange afstande I Norge er der særlige regler for brug af frostsæd som bl.a. siger at inseminering kun kan ske med dyrlæge og på godkendt avlsstation, det betyder at hopperne kommer til os for at blive insemineret, og mange af hopperne bliver hos os indtil de er konstateret drægtige. Vi har kunder fra hele landet, som dem som bor længst væk kører ca 500 km. Ridehesteavlen i Norge er ikke ret stor, der er ca. 250 hopper som ifoles hvert år, og da vi står for ifoling af ca. 200 hopper, så dækker vi ca. 75-80 % af det totale avlsmarked af rideheste i Norge."

"Der er 2 godkendte avlsforbund for rideheste i Norge. Det ene, Dansk Varmblod Norge, som jeg er formand for, hvor vi har et tæt og godt samarbejde med Dansk Varmblods bestyrelse i Danmark. Over en 10 års periode er totalt 300 føl registreret i Dansk Varmblod Norge, og det samme antal hopper kåret."

"Hvert år afholder vi hoppekåring og følchampionat ( FØLFESTIVALEN ) i august. Arrangementet er godt besøgt af publikum og udenlandske gæster. Hvert år udtages der føl til Dansk Varmblods Eliteskue, og vi (JJ Horses) har vundet titlen «årets dressurbetonede hoppeføl»  3 gange (2011,2012,2014)," slutter Ole Jørgen.

Skærmbillede 2018-02-26 kl. 11.35.39.png

UK VERSION

Ole Jørgen Jørgentved and Ole-Marius Johnson. Photo credit: Ridehesten/Thomas Bach Jensen. 

Ole Jørgen Jørgentved and Ole-Marius Johnson. Photo credit: Ridehesten/Thomas Bach Jensen. 

You will often see the name JJ Horses if you follow Facebook, but also when your watching result lists from both competitions and breeding.

JJ Horses is based at Jørgentvedt Gård at the beautiful Norwegian Mysen, which is approx. 1.5 hours drive from Gardermoen Airport in Oslo.

H2R caught Ole Jørgen for a more facts and informations about the business, and not least the great results over the years.

Ole Jørgen tells:

"The company JJ Horses is breeding of dressage horses (primarily), and at the same time it is Norway´s largest breeding station."

"JJ Horses has been developed systematically over the last 20 years. JJ Horses is owned and run by Ole-Marius Johnson and myself Ole Jørgen Jørgentvedt. I am a vetenarian myself."

Own breeding - the foundation is 3 Midt-West mares (very well know Danish breeding line)

"Back in 1983 I breed with a Swedish imported mare. Since then, our breeding has been with Danish Warmblood mares, with a huge impact from German bloodlines. The foundation in our breeding program today is into just 3 mares from the Danish stutteri Midt-West lines, which we imported into Norway back in 1998. The mares were by Donnerhall (born 1993), Davignon (born 1996) and Caprimond (born 1992) respectively - and all 3 are through their own qualities for breeding recognized as elite mares, Donnerhall mare and Davignon mare in Danish Warmblood and Caprimond mare in Norwegian Warmblood. Of the 3 mares, we only have 1 left, namely the Davignon mare born in 1996. She is among other dam of the Danish Warmblood gold medal mare JJ Filippa (by Fürstenball) and she is expecting a foal for this season by Fürstenball. This foal will probably be her last foal, and with her we will close a chapter in our breeding history. Of course our entire breeding program today is with roots in these 3 mare, now through 1st, 2nd and 3rd generation mares, which are part of our breeding program. The 3 mares and offsprings from them has been successful in many ways as medal mares, 2 licensed stallions and a Nordic junior Champion in dressage. (JJ Rocco / Nanna Merrald)."

"The main focus at JJ Horses is sale of horses, and the offsprings we are producing are usually sold as foals or youngsters. Many of the horses are sold to clients here in Norway, but we also have customers from all over the Nordic countries, as well as Germany, England, the United States and Australia."

"In addition, we have also purchased quality foals and youngsters at auctions in Denmark and Germany. We think we have been "lucky" with the purchases we´ve made at Danish Warmblood Elite auctions, as the quality offered is very high. We have bought 5 foals at Danish Warmblood elite auctions, and it has resulted in 3 licensed stallions, 1 mare for the main stud books with rideability test and dam of a licensed stallion, and 1 participant for World Championship for Young Horses. In 2008 we bought a premium stallion at the Hanoverian auction together with Karen Helene Gjerde. He was named JJ RayBan (by Rascalino), and was licensed in Norway, Denmark and Sweden the following year. JJ RayBan became performance test winner, young horse championship winner - and later sold to via Jan Brink to Hannell Dressage in Sweden."

"For a number of years, we have offered our clients professional traning at JJ Horses. This part we have stopped as our own breeding program has increased, and we have a lot of mares for our breeding station. Instead we now have a very good collaboration with Noagård at Zealand, Denmark (Jan Møller Christensen and Sophie Christensen), where we sent our horses in training and education. A cooperation we are very pleased with, and that works super well!"

In 2018 we are expecting 9 dressage foals:

 • JJ Diez Colibri (by Don Romantic/Caprimond) / Secret
 • JJ Dolce Gabbana (by Deemster/Riccione) / Secret
 • JJ Donna Summer (by Don Schufro / Sandro Hit) / Franklin
 • JJ Jackie O. (by Jazz / Lauries Crusador xx) / Springbank II
 • JJ Saga ( by Sandro Hit / Donnerhall ) / Springbank II
 • JJ Farah Diba (by Furstenball / Davignon) / Revolution
 • Feine Freia V. ( by De Niro /Feiner Stern) / Revolution
 • Heidenberg Roma (by Romanov / Zuidhorn)  / Valverde
 • Midt-West Silke (by Davignon/ Mago xx) / Fürstenball


"In addition, we have 2 jumping mare in partnership with the Norwegian rider Dag Ove Kingsrød (Kingsland and Kingsrød Trading). Her we expect a Cornet Obolensky and a Diarado foal this year."

"A total of 11 foal for our 2018 season."

Breeding Station

"In numbers, we are Norway's largest breeding station. We inseminate about 400 mares a year, 50% riding horses and 50% trotters. About half of the mare are inseminated with frost semen, and we import both fresh semen and frozen semen from all over Europe We import semen from leading breeding stations in Sweden, Denmark, Germany and the Netherlands. In Norway, the mare is often inseminated at home by the owner, as there are long distances. In addition, there are special rules here in Norway, that say that insemination can only be done with a veterinarian and at an approved breeding station, which means that the mares for frozen semen has to come to us to be inseminated, and many of the mares stay with us until they are pregnant. We have customers from all over the country, like those who live the furthest away is about 500 kilometers. The breeding with riding horses in Norway is not very big, there are about 250 mares every year, and for this part we cover about 75-80% of the total breeding market of riding horses in Norway."

"There are 2 approved breeders' associations for riding horses in Norway. The one is Danish Warmblood Norway, in which I`m chairman of, is where we have close and good cooperation with the board of Danish Warmblood in Denmark. Over a period of 10 years a total of 300 foals have been registered in Danish Warmblood Norway, and the same number of mares has been graded."

"Each year we organize mare grading and foal championship (Føllfestival). This event is well-attended by both the Norwegian breeders and foreign guests, and foals are selected for the Danish Warmblood Eliteshow, and we (JJ Horses) have won the title "fiily of the year" 3 times (2011,2012,2014) " concludes Ole Jørgen.

Skærmbillede 2018-02-26 kl. 11.35.39.png